Podľa ustanovenia článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „Nariadenie“)

 

Kto sme?

Vaše osobné údaje spracuváva spoločnosť: Energy Home s.r.o. Slovenská 2560/38 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 50843001, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 41278/V (ďalej len ,,Prevádzkujúci“).

Aké osobné údaje spracuvávame?

Aby sme vám mohli predať a doručiť tovar a služby a plniť všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace, spracuvávame vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, tel. číslo, adresa pre doručenie, adresa sídla.

Na aký účel spracuvávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracuvávame za účelom vyhotovenia kalkulácie, objednávky, uzatvorenia zmluvy a jej plnenia, a to najmä na ich prijatie a zaevidovanie, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, poskytnutie služby, vydania účtovného dokladu, riešenia odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie.

Ako nám môžete dať súhlas?

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať niektorých z tých spôsobov:

  • cez online formulár vyplnením príslušných polí pred odoslaním žiadosti o kalkuláciu alebo záväznej objednávky

Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracovávaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať:

zaslaním oznámenia na mail: kontakt@energyhome.sk,
zaslaním oznámenia na adresu Energy Home s.r.o. Slovenská 2560/38 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 50843001, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 41278/V

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Účtovníctvo
Účtovné doklady sa uchovávajú podľa zákona po dobu 10 rokov.
Kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu sa uchovávajú po dobu vybavenia objednávky a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.
Kúpne zmluvy
Kúpne zmluvy sa uchovávajú po dobu trvania zmluvy a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.
Evidencia reklamácií
Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácií sa uchovávajú po dobu 5 rokov.
Vymáhanie pohľadávok/Súdne spory
Dokumenty týkajúce sa vymáhania pohľadávok a/alebo súdnych sporov sa uchovávajú po dobu 10 rokov.

Kam prenášame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sú ukladané na serveroch na území Slovenska, Českej republiky, Írska, prípadne inej krajiny EÚ. Tieto krajiny podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

Na koho sa môžete obrátiť?

Ak máte akékoľvek otázky, či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete sa obrátiť na:

Meno a priezvisko: Ing. Patrik Hanigovský,

E-mail: kontakt@energyhome.sk

Nie ste spokojný?
Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email kontakt@energyhome.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

Ako spracúvame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Využívame pritom prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania.

Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?
Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia.

Všetky osobné údaje sú na zabezpečených serveroch a prístup k nim je len pre obmedzenú skupinu užívateľov minimálne prostredníctvom mena a hesla.

Záverečné ustanovenia
Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť ku dňu 25.5.2018.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. O každej zmene budete informovaný e-mailom.