Individuálna projekcia

Stavba rodinného domu je aj realizáciou snou o spôsobe života a bývania. Výsledkom je objekt s istými estetickými, konštrukčnými a fyzikálno-technickými vlastnosťami.

 

Pri výbere projektu novostavby treba prihliadať predovšetkým na tieto tri základné faktory:

finančné prostriedky, ktoré máte alebo reálne budete mať k dispozícii pozemok, jeho rozmery a výškové usporiadanie, sklonitosť a orientácia k svetovým stranám, existujúca okolitá zástavba, podmienky rodiny, t.j. početnosť, záľuby a podobne.

Všetky návrhy rodinných domov sú spracované do formy hotového projektu, ktorý poslúži pre potreby vybavenia územného rozhodnutia, stavebného povolenia a samotnej realizácie rodinného domu. Projekty sú spracované v súlade so stavebným zákonom a súčasne platnými Slovenskými technickými normami. Pre každého stavebníka je projekt záväzný a musí ho rešpektovať v plnej miere.Projekt rodinného domu sa dodáva  v 5 paré:  paré č.1,2,3 slúži na vybavenie stavebného povolenia, paré č.4,5 ostáva u investora a slúži na výstavbu.

 

Keď sa už rozhodnete pre rodinný dom, asi vás budú zaujímať aj individuálne projekty rodinných domov. V tejto oblasti je pomerne široká ponuka riešení. Projekty rodinných domov môžete získať doslova ušité na mieru s architektom. Svojim  zákazníkom vieme ponúknuť  služby v oblasti projektovania rodinných domov, polyfunkčných centier, výrobných hál…

Nedívajte sa na projekt domu len cez najnižšiu cenu. Rodinný dom je investícia na roky, v našich končinách často aj na celý život.

 

Vieme Vám poskytnúť projektanta na celom uzemí Slovenska:

 

Architekt Dzurco s.r.o.
Nám. slobody 1492
Vranov nad Topľou
Ing. arch. Peter Dzurco
Tel. 0907 915 330

www.architektdzurco.sk

 

Podklady pre vyhotovenie výkresov osadenia objektu, jednotlivých prípojok a požiarnej ochrany:

Polohopis, výškopis resp. geometrický plán daného pozemku v digitánej podobe vyhotovený odborne spôsobilým projektantom v odbore geodézia. Na podkladoch musia byť uvedené hranice parciel, parcelné čísla nehnuteľností a aj susedných parciel, jestvujúce objekty na predmetnej parcele a aj na susedných pozemkoch kópia listu vlastníctva polohové a výškové rozmiestnenie sietí, odsúhlasenie bodov napojenia dotknutými správcami resp. vlastníkmi sietí, ich dimenzie, typ, materiály

Tieto podklady sú určujúce pre vyhotovenie INDIVIDUÁLNEHO PROJEKTU

 

 

Ak ste si nevybrali z našej ponuky, rodinných domov ,skúste si prezrieť katalógy, ktoré sú bežne dostupné na slovenskom trhu (novinový stánok, knižnica …), zašlite nám jeho názov a my vám zašleme zdarma cenovú ponuku.

 

 

www.domnamieru.sk, www.prodom.sk, www.promiprojekt.sk ( cena od 600-1100eur )

( projekt obsahuje všetky profesie okrem situácie osadenia a prípojok sietí )

 

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE ( ATYPICKÝ PROJEKT )

ARCHITEKTÚRA
STATIKA
POŽIARNA OCHRANA
ELEKTROINŠTALÁCIA
ZDRAVOTECHNIKA
ÚSTREDNÉ KÚRENIE
DOMOVÝ PLYNOVOD

 

PROJEKT OSADNIA NA POZEMOK A PRÍPOJOK INŽINIERSKYCH SIETÍ

SITUÁCIA OSADENIA NA POZEMOK
PROJEKT ELEKTRICKEJ NN PRÍPOJKY
PROJEKT VODOVODNEJ A KANALIZAČNEJ PRÍPOJKY
PROJEKT PLYNOVEJ PRÍPOJKY
PROJEKT ŽUMPY
PROJEKT STUDNE
PROJEKT ČOV