Pokiaľ chceme hovoriť o pasívnom dome, musí platiť že merná spotreba tepla na vykurovanie je max 15 kWh/ m2 ,neprevzdušnosť n₅₀ max. 0,6 hod¯¹, merná ročná spotreba primárnej energie – max. 120kWh/m² K 

Merná spotreba tepla na vykurovanie – udáva koľko tepla je potrebné na vykurovanie jedného metra štvorcového čistej podlahovej plochy, hodnotu vypočítame pomocou programu PHPP.

Neprevzdušnosť n₅₀  – je určujúcim parametrom pre vzduchotesnosť obalu. Hodnota hovorí, koľko vzduchu sa za hod. vymení netesnosťou pri určitom tlaku vzduchu 50Pa. Po utesnení domu sa prevádza kontrola kvality práce Blowerdoor test. Ventilátor nainštalovaný do otvoru dverí vytvorí predtlak  a meracia jednotka vyhodnotí, koľko vzduchu prechádza medzerami v obale.

Merná ročná spotreba primárnej energie – vyjadruje množstvo energie, ktorá je podľa zvoleného zdroje energie použitá z neobnoviteľných zdrojov. Každý zdroj energie má svoj prepočtový koeficient- napr elektrina sa násobí 3 vďaka neefektívnej výrobe z fosilnych palív.

Pri posudzovaní pasívneho domu je dôležité zvážiť aj celkovú spotrebu primárnej energie úsporného domu. Do tejto spotreby zarátavame spotrebovanú energiu na kúrenie, ohrev TUV, vetranie, chladenie – klimatizáciu, elektrospotrebiče a osvetlenie.

Pasívny dom musí splňať evropsky uznávané parametre stanovené Passivhaus Institutem v Darmstadtu.

Výber konštrukcie pre energeticky pasívny dom

Pri stavbe pasívneho domu je možné použiť všetky bežne dostupné typy obvodových a nosných konštrukcií.


Energetické vlastnosti domu ovplyvnia tieto skutočnosti: 

  – Voľba pozemku a umiestnenie domu na ňom s prihliadnutím na miestnu klímu, konfiguráciu terénu, vegetáciu a prevládajúce vetry.
– Orientácia domu na svetové strany s ohľadom na dopad slnečného žiarenia počas roka, súčasné a v budúcnosti predpokladané tienenie domu okolitou zástavbou.
– Zvýšená tepelná ochrana vonkajších stavebných prvkov, t. j. dosiahnutie vynikajúcich tepelnoizolačných parametrov prvkov obvodového plášťa – steny,podlahy,trecha, okná, dvere.
– Predchádzanie vzniku geometrických a konštrukčných tepelných mostov.
– Dostatočná vzduchotesnosť obvodového plášťa – vylúčenie netesností, vetrotesnosť
– Pasívne využitie slnečnej energie – správne dimenzované južné zasklené plochy, zimné záhrady, pričom dôležitým opatrením je akumulácia pasívnych energetických ziskov, premenlivá protislnečná ochrana a letná ochrana proti prehrievaniu domu.
– Vnútorné usporiadanie iziebs ohľadom na súlad vykurovacieho režimu, tepelných zón a orientácia priestorov na svetové strany.
– Veľkosť vykurovaných a nepriamo vykurovaných priestorov (objemov) a ich primeranosť danému účelu.
– Veľkosť presklených plôch na jednotlivých fasádach stavby.
– Očakávané vnútorné tepelné zisky podľa charakteru prevádzky.
– Optimálne zvolený vykurovací systém – s vhodným výkonom a dobrou reguláciou, pružne reagujúci podľa okamžitej teploty, podľa možnosti nízkoteplotný.
– Kontrolované vetranie, rekuperácia – komfortný systém, ktorý sa stará o neustálu výmenu vzduchu, ktorú nezabezpečime cez okná v potrebnej miere, výsledok stále čistý, čerstvý vzduch, bez prachu, prievanu a hluku.
– Efektívne využívanie elektrickej energie – energeticky úsporné osvetlenie a domáce spotrebiče.
– Správanie užívateľov – uvedomelá obsluha, prihliadnutie na denné a ročné obdobie a správne ovládanie technických zariadení.
– Optimalizácia všetkých prvkov.


Orientácia nízkoenergetického a pasivneho domu

Nízkoenergetický dom sa  orientuje prevážne na juh. Väčšia plocha domu je na dlhšej južnej fasáde, ku ktorej sú priradené obytné miestnosti. Pri orientácii domu treba zohľadniť miestne podmienky, ako je svahovitosť terénu a jeho orientácia. Treba tiež dbať na dostatočný odstup domu od okolitých tieniacich prekážok, aby sa nízke zimné slnko dostalo na južnú fasádu.

Typickými znakmi takýchto domov sú veľké presklenia na južnej fasáde a malé okenné otvory na severnej strane, poskytujúce iba nutné osvetlenie vnútorných priestorov- technické miestnosti, wc….. Okná orientované na západ a na východ poskytujú v zime málo energie a v lete spôsobujú prehrievanie miestností

Tvar nízkoenergetického a pasivneho domu

Pri návrhu tvaru domu vychádzame z podmienky zabezpečenia požadovaného objemu pri čo najnižšom povrchu stavby (optimálny tvar je guľa, resp. polguľa). Kompaktná, málo členitá stavba s malým počtom zalomení, výstupkov, vikierov alebo balkónov má pri rovnakom objeme s menšou vonkajšou plochou aj menšie straty prestupom tepla. V dobre izolovaných domoch je vplyv tvaru budovy veľmi malý, ale táto požiadavka je dôležitá aj z hľadiska snahy o čo najnižší počet kritických miest potenciálnych tepelných mostov.

Okná

Kvalitné okná sú nevyhnutnou podmienkou dosiahnutia pasivity domu. Súčiniteľ prechodu tepla U okna (teda zasklenia a rámu spolu) by mal byť menší ako 0,80W/(m2K). Takéto kritériá spĺňajú izolačné trojsklá alebo dvojsklá s izolačnou fóliou vo vnútri, vyplnené argónom alebo kriptónom.
Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať aj okenným rámom, vzhľadom na to, že predstavujú 20 – 30 % plochy otvoru. Bežne použivané okenné rámy majú súčiniteľ prechodu tepla U medzi 1,60 a 2,20 W/(m2K), čo je pre pasívne domy nedostačujúce. Laicky povedané, je zbytočné používať izolačné trojsklá, ak by teplo malo uniknúť cez rámy. Velkú pozornosť treba dávať na montáž okien, odporúčam profimontáž a čiastočné prekrytie okenného rámu tepelnou izoláciou.

Viete že: Od roku 2020 bude aj na Slovensku povinnosť stavať všetky novostavby v pasívnom štandarde.

Už dnes možno stavať budovy, ktoré ušetria až 90 % nákladov na vykurovanie v porovnaní s bežnými novostavbami.
Pasívny dom je možné postaviť z akéhokoľvek materiálu. Pasívny dom môže byť aj murovaná stavba z tehly, pórobetónu, betónových tvárnic alebo z betónu.

Desatoro pasívneho domu

Splnenie dole uvedených princípov tvorí základ dosiahnutia pasívneho štandardu a zaistenie vysokého komfortu, ktorý pasívny dom poskytuje. Pokiaľ  jeden a viac bodov chýba ,možno predpokladať, že sa nejedná o pasívny dom

1.   Dom má prevahu okien na južnú stranu.
2.   Koľko tepelnej izolácie je použitej v stenách a na streche?

     -stena min. 30cm(U‹ 0,12 W/m² K

     -strecha min. 40cm (U‹ 0,10W/m² K

3.  Aká hrúbka izolácie je použitá v podlahe? – min 25cm

4.   Bola riešená vzduchotesnosť domu a ako? – tesniace pásky , fólie…

5.   Sú riešené tepelné mosty a ako? – súvislá vrstva izolácie…

6.   Aké okná sú použité a akú hodnotu Uw dosahujú? – zateplený rám ,trojsklo, Uw<0,80W/(m²K)

7.   Je dom chránený proti letnému prehratiu ? – vonkajšie žalúzie, presah strechy, markízy, pergoly

8.   Prevedenie kvality domu . Blowerdoor test – vzduchotesnosť obalu domu, termovízia

9.   Ako sa rieši vetranie ? – rekuperácia – nútené vetranie, vzduchotechnika

10. Optimalizácia výpočet programom PHPP, výpočet mernej teploty energie na kúrenie a hodnoty primárnej energie.

PHPP (Passive House Planning Package) – Je medzinárodne uznávaný výpočtový program používaný pre návrh pasívneho domu. Vďaka nemu je možné prvky domu jednoduchšie prispôsobiť , aby vo výsledku vyhovel podmienkam pasívneho štandardu.

U – súčiniteľ prestupu tepla- udáva kvalitu tepelne-izolačných vlastností konštrukcii , čím hodnota nižšia tým prvky lepšie izolujú.

      podlaha 0,15 W/m² K, cca. 25cm izolácie

      stena 0,12 W/m² K , cca. 30cm izolácie

      strecha 0,10- 0,08 W/m² K, cca. 40cm – 50cm izolácie

*    pre rodinný dom vykurovaný plynom je sadzba SPP D3 1kWh =0,0427€
**   pre pasívny dom, ktorý je vykurovaný elektrinou je znížená dvojtarifná sadzba el. energie VSE pre AKU
Mini je nízka tarifa 20hod. denne za 1kWh /0,0893€, vysoká tarifa je 4hod. denne za 1kWh =0,1643€
*** cena elektriny za 1kWh=0,1892,-€