Postup pri rekonštrukcii     

Zistili ste sa, že váš dom už nevyhovuje vašim požiadavkám na bývanie? Chcete váš dom zmodernizovať , skrášliť, znížiť jeho energetickú náročnosť?  Nebojte sa rekonštrukcie domu. Všetko sa dá pokojne zvládnuť, ale najprv si treba celú rekonštrukciu vopred  poriadne rozmyslieť. Súčasťou prípravy je aj vybavenie stavebného povolenia či ohlásenie stavebnej úpravy. Najprv by ste mali vedieť, či vaša rekonštrukcia podlieha stavebnému povoleniu, alebo stačí stavebnú úpravu ohlásiť. To závisí najmä od rozsahu rekonštrukcie a od toho, aký charakter tieto úpravy budú mať.

V prvom rade je potrebné, aby ste si úplne v pokoji vytvorili svoj názor na to, ako váš dom pre vaše zámery je potrebné pretvoriť. Pritom si v duchu premietnite, aký život bude v rekonštruovanom dome pulzovať, koľko osôb bude v ňom bývať, aké budú mať požiadavky na súkromie, obsluhu a pod. Vaše úpravy môžu byť čo do rozsahu rôzne. Môže ísť o menšie úpravy – zrušenie niektorých zbytočných priečok, celkovú opravu omietok, výmenu obkladov, okien, inštalácií , zateplenie a podobne. Vtedy sa nijakým spôsobom nezasahuje do nosných konštrukcií domu ani do jeho vonkajšieho vzhľadu. Na druhej strane sa však môžete rozhodnúť pre celkovú rozsiahlu rekonštrukciu domu – ostanú nedotknuté len nosné konštrukcie a všetky inštalácie, povrchové úpravy, výplne otvorov, strešná konštrukcia a nakoniec aj zateplenie fasády sa vymenia za nové. Zaujíma vás, aký je vzťah medzi rozsahom rekonštrukcie a úradným postupom súvisiacim so stavebným poriadkom? Najprv sa budeme zaoberať zložitejším prípadom – rozsiahlou rekonštrukciou.

Ešte pred samotnou realizáciou by ste mali vedieť, že ako laik nemáte také skúsenosti, aby ste mohli posudzovať stav základov ako aj ostatných častí domu a určovať ich spôsob rekonštrukcie. Preto je dôležité obrátiť sa na statika, ktorý preskúma správnu kvalitu izolácie proti vlhkosti , prítomnosť trhlín, hĺbku základov,  v akom stave je váš dom, ktoré deliace priečky môžete vybúrať, ktoré nosné steny musia ostať nedotknuté, v ktorých stenách a za akých podmienok môžete robiť otvory, v akom stave je konštrukcia krovu a stropov, či bude potrebné konštrukciu krovu meniť. Na základe týchto poznatkov upravíte svoje zámery a môžete pokračovať v príprave rekonštrukcie.

Tiež treba vypracovať plán, aby architekt vedel aké máte predstavy a mohol určiť, či ich bude možné realizovať.

Keď ste sa už rozhodli a svoj zámer si zhruba načrtli, je načase poradiť sa s autorizovaným projektantom, predložiť mu vaše náčrty a dohodnúť s ním rozsah prác, ktoré má pre vás vykonať. Podmienkou na vybavenie stavebného povolenia, ktoré v prípade rozsiahlej rekonštrukcie budete potrebovať, je, aby projekt pre stavebné povolenie vypracoval projektovú dokumentáciu.
Na rekonštrukcie veľkého rozsahu sa musí vydať stavebné povolenie.

V prípade, ak sa chystáte na zásadnú rekonštrukciu vašej nehnuteľnosti, je potrebné z vašej strany požiadať príslušný stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia. Príslušný stavebný úrad je na obecnom úrade v obci, kde sa rekonštruovaná nehnuteľnosť nachádza. Jednou zo základných náležitosti pre vydanie povolenia je preukázanie vlastníctva k rekonštruovanej nehnuteľnosti.

Vlastníctvo preukážete listom vlastníctva vyhotoveným katastrálnym úradom. List vlastníctva je platný tri mesiace od jeho vydania katastrálnym úradom. Ak ide o rekonštrukciu domu, výsledkom ktorej nebude zmena vonkajších rozmerov domu, netreba predkladať všeobecne záväzné nariadenie obce.

Rozsah potrebných vyjadrení je oproti novej stavbe obmedzený tým, do akej miery sa rekonštrukcia dotkne všeobecne platných podmienok na dodržanie podmienok na dodávku vody, energií, oznamovacích médií, odvodu splaškových vôd a pod. Nevyhnete sa však vyjadreniam orgánov, ktoré stanovujú podmienky na všeobecnú i požiarnu bezpečnosť stavby, na dodržanie hygieny a ostatných vplyvov na dom i okolie.

Ak však ide o zmenu spôsobu užívania domu, bude nevyhnutné získať vyjadrenia príslušných úradov a orgánov v rozsahu ako keby išlo o novú stavbu.

Ak plánujete robiť rekonštrukciu v určitom čase, treba s prípravou začať v dostatočnom predstihu. Je potrebné si uvedomiť, že každý úrad má stanovenú lehotu na vybavenie spisu, čo býva obvykle jeden mesiac. Ako náhle vám budú doručené kladné rozhodnutia, pripojíte ich k žiadosti a doručíte stavebnému úradu.

Stavebný úrad má na vybavenie žiadosti taktiež lehotu jeden mesiac od jej prijatia. V prípade udelenia stavebného povolenie, môžete začať s rekonštrukciou. Ak stavebný úrad vašu žiadosť zamietne, môžete sa proti tomuto rozhodnutiu odvolať.

Za ideálnych podmienok trvá celý proces približne tri mesiace a pri splnení všetkých požadovaných náležitostí by rozhodnutie malo byť kladné. Stavebné povolenie platí do dvoch, troch rokov od jeho vydania, ak sa so stavbou nezačalo. Začatie stavby treba písomne ohlásiť stavebnému úradu.


Kolaudácia
Po ukončení rekonštrukčných prác budete musieť ísť opäť na stavebný úrad a podať návrh na kolaudáciu. Medzi potrebné doklady pri návrhu patria projekt skutočného vyhotovenia stavby opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu, , geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľností a rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy. Kolaudačné rozhodnutie je zároveň povolením na užívanie celej stavby.